دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-121 
6. برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی

صفحه 77-93

علیرضا کازرونی؛ پویان کیانی؛ زانا مظفری