دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، بهار 1395، صفحه 1-134 
2. کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

صفحه 17-39

محمدحسین پوست‌فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین‌الدین


8. آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران

صفحه 111-125

کاظم بیابانی خامنه؛ سعید خزایی؛ امیرحسین افشاریان