دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-142