دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 1-148 
6. تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

صفحه 79-101

فرامرز نوری؛ پرستو محمدی؛ اسماعیل وصاف