دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-136 
6. تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

صفحه 81-100

نصرالدین آقازاده کمالی؛ مجید دلاوری؛ علی‌اصغر اسفندیاری