بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

ژ

  • ژولانژاد، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران
  • ژولانژاد، فاطمه [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

س

ش

ص

ط

ع

غ

  • غریب لو، رضا [1] مسئول مکاتبات
  • غزالی، امین [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • غفاری، فرهاد [1] دانشیار، گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.
  • غفاری، فرهاد [1] استادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران
  • غفاری، فرهاد [1] دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • غلامی حسن کیاده، فرید [1] دانشجوی دکتر حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی