پویائی‌های الگوی آستانه‌ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

مدل‌های چرخش رژیم می‌تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی قیمت‌ها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوهای تک متغیره فرایندهای خود رگرسیونی با امکان ایجاد چرخش در رژیم از طریق روش‌های آستانه‌ای استفاده شده است. نتایج مطالعه با استفاده از یک مدل خود رگرسیون آستانه‌ای خود محرک (SETAR) نشان می‌دهد آستانه نرخ بازده سهام در ایران منفی است و عمده مشاهدات مورد بررسی در رژیم نرخ بازده بالا قرار می‌گیرند. همچنین، نتایج تعیین مقدار آستانه از پیش تعیین شده صفر، نشان دهنده آن است که فراوانی رژیم‌های رونق در بازار سهام در ایران از رژیم رکود بالاتر است و این موضوع صرف‌نظر از تعیین آستانه توسط الگوهای بهینه یابی یا ارائه یک آستانه از پیش تعیین شده صفر کاملاً صادق است. از طرف دیگر، در یک آستانه از پیش تعیین شده صفر، میانگین هر دو رژیم مقداری مثبت اما اندک برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


*        ابطحی، س، ی و نیک فطرت، ح. (1391). شناسایی چرخش رژیم در بازده بازار اوراق بهادار ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی. دوره 6، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 41-56

*        هژبر کیانی، ک و مرادی، ع.(1390). تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 5، شماره: 2 - صفحه:1 -25.

*        Ajmi, A. N., and Charfeddine, L. (2011). The Tunisian stock market: a regime switching approach.Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1 No. 3, 43-53.

*        Horng, w., Chen,c., & Chang, j. (2015).Threshold Model of Japan, U.K. and Canada Stock Market Volatility in Asia Markets’ Influence: Empirical Study of Hong Kong Market… International Review of Management and Business Research.. Vol. 4 Issue.3

*        Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle.Econometrica, Vol57, No 2, 357-384.

*        Ismail, T. M., and Isa, Z. (2008). Identifying regime shifts in Malaysian stock market returns. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 15, 44-58.

*        Kuswanto, H.,and Salamah, M. (2009). Regime Switching Long Memory Model for German Stock Returns. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 15, 7-17.

*        Maheu, J. M.,and Mccurdy, T. H. (2000).Identifying Bull and Bear markets in stock returns.Journal of Business and Economic Statistics, 18, 100-112.

*        Nielsen, S.,and Olesen, O. (2000). Regime-Switching Stock Returns and Mean Reversion. Working paper 11.

*        Schaller, H,.and Norden, S. (1997). Regime Switching in Stock Market Returns.Applied Financial Economics, 7, 177-191.

*        Wasim, A.,andBandi, K. (2011). Identifying regime shifts in Indian stock market: A Markov switching approach. MPRA Paper, 37174, 1-22.