بررسی معمای صرف ریسک سهام دراقتصاد ایران با استفاده از روش تخمینGMM در مدل S-CCAPM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشگا ه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکی از مهمترین شاخه­های علم مالی، الگوسازی و ارزیابی نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها است. به همین دلیل در این راستا الگوهای بسیاری در تبیین نحوه قیمت­گذاری دارایی­ها ارائه شده است. مطالعات دو دهه اخیر، بر وجود محدودیت­هایی در مدل­های مربوطه اشاره دارند. از جمله می­توان به ایجاد مسائلی همچون معمای صرف ریسک سهام اشاره کرد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین مبانی نظری معمای صرف ریسک سهام، به بررسی تجربی این پدیده با کمک داده­های فصلی سال­های 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای بررسی این معما علاوه بر روش مهرا و پرسکات (1985)، از تخمین مدل S-CCAPMبا روش GMMنیز استفاده شده است. مدل S-CCAPM تعدیلی بر مدل CCAPM می­باشد که با ورود پس­انداز به تابع مطلوبیت ایجاد شده است.نتیجه برازش مدل­ها نشان می­دهد که: با توجه به روش اول مقدار صرف ریسک سهام 7/5 بدست آمده است و این رقم نشان از وجود معمای صرف ریسک سهام در اقتصاد ایران دارد  چرا که با استفاده از داده­های تجربی مقدار صرف ریسک 129/0 است. اما در روش دوم، مقدار صرف ریسک سهام 4/0 بدست آمده است و این امر دلالت بر این دارد که با تعدیلاتی در مدل CCAPM پایه می­توان به حل این معما کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


*      Bansal, R,Kiku, D,&Yaron, A.(2012).An Empirical Evaluation of the Long-RunRisks Model for Asset Prices, Critical Finance Review, 1: 183–221

*      Bansal, R,Yaron, A. (2004).Risks for the long run: A potential resolution of asset pricing puzzles. Journal of Finance, 59: 1481–1509

*      Campbell, J. Y, Cochrane, J. H. (1999). By force of habit: A consumption – based explanation of aggregate stock market behavior. Journal of Political Economy,107: 205–251.

*      Constantinides, G. M. (1990). Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle. Journal of Political Economy, 98: 519–543.

*      Constantinides, G. M. (2002).Rational asset prices.Journal of Finance, 57: 1567–1591.

*      Constantinides, G. M, Donaldson, J. B, &Mehra, R. (2002). Junior can’t borrow: A new perspective on the equity premium puzzle. Quarterly Journal of Economics,118: 269–296.

*      Constantinides, G.M, Donaldson, J.B, &Mehra, R. (2005). Junior must pay: Pricing the implicit put in privatizing social security. Annals of Finance 1: 1–34.

*      Dreyer, J. K. Schneider, J. Smith, W. (2013). Saving-based asset-pricing,Journal of Banking & Finance, 37: 3704–3715.

*      Epstein, L. G,ZinS. E. (1991). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: An empirical analysis. Journal of Political Economy, 99: 263–286.

*      Fabozzi, F. J, Neave, E. H, and Zhou, G (2012) Financial Economics, Wiley Publication

*      Grossman, S. J, Shiller, R. J. (1981). The determinants of the Variability of Stock Market Prices, American Economic Review, 71:222 - 227.

*      Hansen, L. P,Singleton, K. J. (1982). Generalized instrumental variables estimation of nonlinear rationalexpectations models.Econometrica. 50(2): 1269-1286.

*      Hansen, L. P,Jagannathan, R. (1991). Implications of security market data for models of dynamic economies. Journal of Political Economy, 99(3): 225–262.

*      Kocher, l, Narayana, R. (1996).The equity premium: It’s still a puzzle.Journal of Economic Literature, 34, 42-71.

*      Litterman, R.B. (1980). Bayesian Procedure for Forecasting with Vector Auto-regressions, Working paper, MIT.

*      Lucas, D. J. (1994). Asset pricing with undiversifiable risk and short sales constraints: Deepening the Equity premium puzzle. Journal of Monetary economics, 34(1):325–341.

*      Lucas, R. E. (1978). Asset prices in an exchange economy. Econometrica, 46: 1429–1445.

*      Mankiw, N.G. “The Equity Premium and the Concentration of Aggregate Shocks.” Journal of Financial Economics, 17(1986): 211–219.

*      Mankiw, N. G, Zeldes S. P. (1991). The Consumption of Stockholders and Nonstockholders, Journal of Financial Economics, 29: 97–112.

*      Mehra, R, Prescott, E.C. (1985). The Equity Premium A puzzle. Journal of monetary Economics, 15(2):145-161.

*      Mehra, R, Prescott, E.C. (2008). The Equity Premium A puzzle in retrospect, Forthcoming in the Handbook of the Economics of Finance, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, North Holland.

*      Weil, Philippe. (1989). The Equity Premium Puzzle and the Risk - Free Rate Puzzle. Journal of Monetary Economocs, 24: 401 – 421.

*      Zhang, B. Y, Zhou, H., & Zhu, H. (2009). Explaining credit default swap spreads with the equity volatility and jump risks of individual firms. Review of Financial Studies, 22(12): 5099-5131.