انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران به روش ICDE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 مربی حسابداری ،دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد حسابداری

4 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرتفوی به ترکیبی از دارایی‌ها گفته می‌شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می‌شود. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های مالی 102 شرکت بورس ایران طی سالهای 1388 تا 1392 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تعاملات بین ریسک و بازده مورد انتظار می‌تواند منجر به انتخاب سبد بهینه سهام گردد.

کلیدواژه‌ها


*      آذر، عادل، معماریانی، عزیزا...(1376)"برنامه ریزی شولاتکنیکی نوین برای برنامه ریزان"، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره 9 و10.

*      اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا و احسان طیبی ثانی(1393)" بهینه سازی سبدسرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار- شماره 18- بهار 1393،صص163-183

*      افشارکاظم، محمدعلی،میرفیض فلاح شمس و مرضیه کارگر(1393)" تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس‌ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار- شماره 18- بهار 1393،صص80-104

*      Feiring, B. R., Lee, S. W. (1996). A chance-constrained approach to stock selection in hong kong. International Journal of Systems Science.vol 27,no1,3341.

*      Guang-Feng Deng , Woo-Tsong Lin, Chih-Chung Lo(2013)" Markowitz-based portfolio selection with cardinality constraints using improved particle swarm optimization "Expert Systems with Applications.vol 40 .no 2,pp:4558–4566

*      Kandasamy, Hari, (2008), Portfolio Selection Under Unequal Prioritized Downside Risk, Advisor: Kostreva, Michael M., The Degree Doctor of Philosophy Mathematical Sciences, Department of Mathematical Science, Clemson University.

*      Konno, H.,Yamazaki, H. (1991). Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its applications to tokyo stock market. Management Science, vol 37.no 5 .519-531.

*      Levy,H; Levy, M (2014) “The benefits of differential variance-based constraints in portfolio optimization” European Journal of Operational Research, Volume 234, Issue 2, PP. 372-381

*      Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, vol 7, no 1 .pp:7-91.

*      Markowitz, H. (1959). Portfolio Allocation: E_cient Diversi_cation of Investments, John Wiley & Sons, Inc., New York. A Cowles Foundation Monograph.

*      Markowitz, H. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of Finance.vol  46. No 2 . pp :469-477.

*      Papahristodoulou, C, Dotzauer, E. (2004). Optimal portfolios using linear programming problems. Journal of the Operations Research Society, vol 55. No 11.pp:1169-1177.

*      Speranza, M. Grazia. (1995). A Heuristics Algorithm for A Portfolio Optimization Model Applied To the Milan Stock Market, Computer and Ops Res, vol 5. No4 .pp: 433-441.

*      Tang, W., Han, Q., Li, G. (2001). The portfolio selection problems with chance- constrained. In Systems, Man, and Cybernetics IEEE International Conference on, vol 4.no 12.pp: 2674-2679

*  Yong, L., Zhang, W, Zhang, P. (2013) “A multi-period portfolio selection optimization model by using interval analysis” Economic Modelling, Volume 33, PP. 113-119