شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد گروه حسابداری

چکیده

هر ساله شرکتهای زیادی در دنیا با عرضه سهام خود به مردم از طریق بورس، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می شوند. مساله کشف قیمت اولیه سهام، مشکل عرضه های اولیه شرکتهاست. عرضه زیر قیمت بازار سهام در اکثر بازارهای بورس اوراق بهادار دنیا با درنظر گرفتن تئوری‌های پشتیبان آن به صورت یک پدیده عمومی درآمده است. شرکت‌های خصوصی زمانی تمایل به عرضه عمومی سهام خود در بورس را می نمایند که ارزش ذاتی دارایی‌ها و فرصت‌های رشد و توسعه آتی خود را از سرمایه گذاران دریافت نمایند. در صورتیکه قیمت سهام جدید عرضه شده به بازار، به صورت عادلانه تعیین شود، سرمایه گذاران با اطمینان در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام جدید می نمایند. لذا شناخت عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تعیین این موضوع است که آیا در ایران عرضه اولیه سهام جدید دارای عرضه زیر قیمت است در صورت وجود، عوامل موثر برآن کدامند.برای این منظور تعداد 36 شرکت دارای عرضه اولیه سهام طی سالهای 1386 – 1392 انتخاب و فرضیات مربوط با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل (اندازه شرکت، حجم سهام جدید عرضه شده، عملکرد بازار، معیارهای معکوس عدم اطمینان و نوع صنعت) و متغیر وابسته پژوهش حاکی از همبستگی منفی و معنی دار عملکرد بازار و معیارهای معکوس عدم اطمینان ( عمر شرکت (در سطح اطمینان 90%) و تعداد پرسنل) با عرضه زیر قیمت سهام جدید طی دوره پژوهش است

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا . باجلان ، سعید. (1388)."ارزیابی عملکرد مدلهای ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار" تحقیقات مالی، شماره 26

*      باقرزاده، سعید، (1386) "نقش اطلاعات حسابداری درقیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه دکتری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. (IPOs)

*      برادران حسن زاده، رسول و اسپوکه، جلال (1390)." عوامل موثربربازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت ، شماره 2-47

*      تبریزی، عبده و دموری، داریوش، (1382). "شناسایی عوامل موثربربازده بلندمدت سهام جدیداًپذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات مالی،سال پنجم،شماره  15

*      جبارزاده کنگرلویی، سعید و عسگری ، محمد رضا (1389) . " شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، شماره 5

*      حجازی، رضوان و حق بین ، زینب ،(1387). " ناهنجاری های اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره 3

*      دستگیر، محسن. علیخانی بوانی، مهدی، (1386). "علل ارزان فروشی سهام در عرضه های اولیه : عدم تقارن اطلاعات، نمونه ترس از خرید آسان" ماهنامه بورس،شماره 63

*      دموری، داریوش. (1381) "شناسایی عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"رساله دکتری،دانشگاه تهران.

*      ظریف فرد، احمدومهرجو،حامد ( 1383 ). "بررسی عملکرد قیمت‌گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"،مطالعات حسابداری،شماره 8

*      Aggarwal , R., L Krigman , and K. Womack,)2002" (Strategic IPO under pricing,

*      Information momentum, and lockup expiration selling", Journal of Financial Economics.

*      Andrea Schertler, "(2006)The Determinants of Underbracing: Initial Public Offerings on the Neuer and the Nouveau March "

*      Beatty, R.P.-Ritter, j.R, (1996)"Investment banking, reputation and the under pricing of initial public offerings". Journal of Financial Economics, Vol.15.No.1, p.213-232.

*      CAI, X. Liu, S., Guy. M. , Bryan,(2008) "The long-run performance of initial public offerings and its determinants: the case of China", Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 30, 419-

*      Ebola Schedule , Enrich c .Parrott,(2005)"Pricing initial public offering in premature capital markets :the case of Hungary"

*      Giancarlo Giudici, Peter Roosenbook,(2005)"Pricing Public Offerings on New European Stock Markets"

*      Grinblatt, M., S. Titman, and R. Wermers,"(1995) Momentum investment Strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior" American Economic Review85, 1088-1105

*      Liu Ti,)2003( "I investment without Risk an Empirical Investigation of IPO Under pricing In china"

*      Ljungqvist, A.P. and Wilhelm, W.J. Jr, (2005)."IPO Pricing in the Dot-Com

*      Bubble"working paper, New York University.

*      Lonkani, R. and Firth, M, (2005) "The accuracy of IPO earnings forecasts in Thailand and the relationships with stock market valuation" Journal of Accounting and Business Research, Vol.35, No.3, 269-286.

*      Pettway, Richard. Kaneko, Takashi,(2003) "The Effects of Earlier Market Sales and Auctions upon Short- Term IPO Returns: The Case of Japanese IPOs."

*      Ravi Lonkani and Michael Firth, (2005) "The accuracy of IPO earnings Forecasts in Thailand and the relationships with stock market valuation" ,

*      Sherman, Ann E,) 2000(."IPOs and Long Term Relationships: An Advantage of Book Building", Review of Financial Studies 13, 697-714.

*      Siougle G,(2003) "Information Content of Earnings Forecast Disclosures", the Annals of Marie Curie Fellows Association, Volume III, fall.

*      Tian, Lihui,(2007) "Regulatory Under pricing: Determinant of Chinese Extreme IPO Returns".

*      Yetman, M. H, (2003), "Accounting-Based Value Metrics and Informational Efficiency of IPO Early Market Prices", Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Iowa.

*      Zheng, Steven, X, (2005), "IPO Characteristics and Analyst Forecasts".