بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد دانشکده مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

چکیده

مسئله‌ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می‌گیرد.در این پژوهش، نشان داده می‌شود که یک سرمایه‌گذار با وجود  سهم ریسکی، چگونه می‌تواند دارایی‌اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می‌شود. برای این منظور، با بررسی الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک، رقابت استعماری و ازدحام ذرات و در نظر گرفتن قیدهای اساسی در مسئله سرمایه‌گذاری، از این روش‌های کاربردی برای حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام استفاده می‌کنیم. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به ‌عنوان اهداف بهینه‌سازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک ‌به‌کار برده شده است. نتایج عملی برای حل مسئله بهینه‌سازی سبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 20 شرکت از میان 30 صنعت فعال‌تر موجود، همراه با اعتبارسنجی آن‌ها به‌دست آمده است. هدف کمک به سرمایه‌گذاران برای انتخاب هرچه بهتر و عملی‎تر سهام‌ مختلف و در نتیجه سرمایه‎گذاری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


*      تهرانی، رضا و سیری، علی (1388). کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارا با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل مارکویتز.فصل‌نامه بورس اوراق بهادار، 6، 137-155.

*      خالوزاده، حمید وامیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران براساس نظریه ارزش در معرض ریسک. مجله تحقیقات اقتصادی، 73، 211-231.

*      سجادی، زینب و فتحی، سعید (1392). ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش در ﻣﻌﺮضﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن در ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، فصل‌نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 20، 1-13.

*      راعی، رضا و علی بیگی، هدایت (1389). بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات.مجله تحقیقات مالی، 29.

*      گرکز، م.، عباسی ا. و مقدسی م.(1389). انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیکبر اساس تعاریفی متفاوت از ریسک، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سنندج، 11، 115-136.

*      Anagnostopoulos, K.P., Mamanis, G. (2011). The mean–variance cardinality constrained portfolio optimization problem: An experimental evaluation of five multiobjective evolutionary algorithms, Expert Systems with Applications, 38, 14208-14217.

*      Artzener, P.,Delbaen, F., Eber,J. M. & Health, D. (1992). Coherent Measures of Risk.Mathematical Finance,9, 203-228.

*      Atashpaz-Gargari, E. (2008).  A Decentralized PID Controller based on Optimal Shrinkage of Gershgorin based and PID Tuning using Colonial Competitive Algorithm, Information Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), 353-376.

*      Kennedy, J.&Eberhart, R. C. (1995).Particle Swarm Optimization.Presented at the in Proceeding of the 4th IEEE International Conference on Neural Networks.

*      Lipinski, P. W. (2013). Portfolio selection models based on characteristics of return distributions, Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 14.

*      Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection.Journal of Finance, 7, 77-91.

*      Ogryczak, W. &Sliwinski, T.(2010).Efficient Portfolio Optimization with Conditional Value at Risk.IEEE Proceeding of the 2010 International Multiconference Computer Science and Information Technology (IMCSIT), 901-908.

*      Peng-Yeng, Y., Wang, J. Y. (2006). A Particle Swarm Optimization approach to the nonlinear resource allocation", Applied Mathematics Computation, 232-242.

*      Rockafellar, R, T.&Uryasev, S. (2002). Conditional Value at Risk for general loss distribution.Journal of Banking and Finance, 26, 1443-1471.

*      Torrubiano, R. R.(2012). Cardinality Constraints and Dimensionality Reduction inOptimization Problems. Ph.D. Dissertation, Dept. Computer Science,Universidad AUT_ONOMA de Madrid.

*      Ye, Y.,Zhang, Z., Zeng, J. & Peng L. (2008).A fast and adaptive ICA algorithm with its application to fetal electrocardiogram extraction, Applied Mathematics and Computation, 205.

*      Xu, R. T., Zhang, J., Liu, O. & Huang, R. Z. (2010).An Estimation of Distribution Algorithm Based Portfolio Selection Approach.IEEE International Conference on Technologies and Application of Artificial Intelligence (TAAI), 18-20.

*      Wang, W., Wang, H., Wu, Z.& Dai, H. (2009). A Simple and Fast Particle Swarm Optimization and Its Application on Portfolio Selection.International Workshop on Intelligent Systems and Applications.