بررسی عوامل مؤثر بر انحراف قیمت بازار سهام از ارزش فعلی جریانات نقدی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

امروزه  ارزشیابی سهام به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در عرصه پژوهش های مالی به شمار می رود، چرا که سرمایه گذران با سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها با فرض انتخاب پورتفوی بهینه، همواره در پی کسب حداکثر بازدهی با ریسک معین و یا حداقل ریسک با بازدهی معین هستند و با توجه به مبادله روزانه تعداد بسیاری از سهام، به پیش بینی قیمت سهام با توجه به  ارزش آتی شرکتها می پردازند.
پژوهشگران مالی، روشهای مختلفی را برای پیش بینی ارزش شرکت ارائه و آنها را با هم مقایسه نموده اند. پژوهش حاضر با استخراج  قیمت بازار سهام 80 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با ارزش پیش بینی شده شرکت، بر اساس مدل تنزیل جریانات وجوه نقد آتی طی یک دوره زمانی10 ساله (1390-1381) و محاسبه تفاوت بین آنها به بررسی تأثیر عواملی همچون اهرم مالی، تورم، میزان دارایی های ثابت و دارایی های نامشهود، بر ایجاد این تفاوت پرداخته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهند که از بین مجموعه عوامل مورد بررسی، تورم و حجم دارایی‌های ثابت با  میزان انحراف ارزش پیش بینی شده از قیمت بازار سهام، از رابطه منفی و معناداری برخوردار است. اهرم مالی و حجم دارایی های نامشهود با تفاوت ارزش پیش بینی شده از قیمت بازارسهام فاقد هرگونه رابطه معناداری بوده است.

کلیدواژه‌ها


*      آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت.

*      آسیما، مهدی، (1393)، خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار، تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، 1393،20-12

*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا و  باجلان، سعید و  محمودی،وحید، (1387)، ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار، تحقیقات مالی، پاییز و زمستان 1387، شماره 26 ، 30-21

*      برزگری خانقاه، جمال، دموری، داریوش و کفاش خورمیزی، مهین. (۱۳۹۲)،  بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی

 

*      تاری وردی،یداله و داغانی، رضا (1389)، بررسی روشهای سود باقیمانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت در بازار سرمایه،  فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، بهار 1389، شماره 59 ، 30-17

*      تهرانی،رضا و  گودرزی ، مصطفی و  مرادی ، هادی ، (1387)، آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران ، تهران،  فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

*      حافظ نیا، محمدرضا، (1384)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت

*      خاکی، غلامرضا، (1378)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی ، تهران،  مرکز تحقیقات علمی کشور

*      ذوالنور، سید حسین، (1374)،  مقدمه ای بر روشهای اقتصاد سنجی ، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز

*      راس، استفان، (1387)، مدیریت مالی نوین، جهانخانی، علی، شوری، مجتبی ، مدیریت مالی نوین، تهران، انتشارات سمت

*      رحیمیان، نظام الدین. آخوندزاده، میثم. حبشی،علی. (1394)، بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابدار رسمی شماره 28، سال سیزدهم، شماره 14، پاییز 1392،153-133

*      رضایی، فرزین. مولودی، سلیمان. (1389)، رابطه ارزش افزوده نقدی،  ارزش افزوده اقتصادی،جریانات نقدی آزاد و سود باقیمانده با ارزش ایجاد شده برای سهامداران،مطالعات مالی،شماره پنجم، بهار 1389، 18-1

*      شبانی، محمد، (1391)، بازارهای پولی و مالی بین المللی، تهران ، انتشارات سمت.

*      صحت، سعید و  شریعت پناهی، سید مجید و مسافری راد، فراز،(1390) ، رابطه بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 140-121

*      عباسی نژاد، حسین، (1380) ، اقتصاد سنجی (مبانی و روشها)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

*      گجراتی، دامودار، (1392)، مبانی اقتصاد سنجی، ابریشمی، حمید، انتشارات دانشگاه تهران.

*      معزز قره باغ، سید امیر، (1392)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

*      مهرانی، ساسان. گنجی، حمیدرضا. تحریری، آرش. عسکری، محمد. (1388)، ارزیابی رتبه بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن با رتبه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه ، 32-7

*      وکیلی فرد، حمیدرضا.احمدی، سید علی. (1389)، مقایسه مدل سود باقیمانده و مدل اطلاعات خطی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، تابستان 1390, دوره 3, شماره 10،102-87

*      هاشمی،ابوالقاسم. روزبهان، محمود. (1392)، اقتصاد مدیریت ، تهران، انتشارات تابان

*      هامپتون، وارن،(1383)، مدیریت مالی، وکیلی فرد، حمیدرضا ،تهران، کتابخانه ملی ایران

*      هیبتی، فرشاد. رهنمای رودپشتی، فریدون. سلمانی، سوده. (1389)،ارتباط بین دو رویکرد قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات مالی،سال سوم، شماره پنجم،بهار 1389، 136-115

*      Aboody ,D., Lev ,B.(1998)," The Value Relevance of Intangibles: The Case of Software Capitalization", Journal of Accounting Research, Vol. 36, Studies on Enhancing the  Financial Reporting Model. , pp. 161-191.

*      Barth, Mary E, Clinch, G.(1998), " Revalued Financial Tangible, and Intangible Assets: Associations with Share Prices and Non Market-Based Value Estimates", Journal of Accounting Research, Vol. 36.

*      CFA  Institute,(2008), "Free Cash Flow Valuation", Study session 12, kaplan schewser inc.205.

*      Ely,K, Waymire,G.(1999)," Intangible Assets and Equity Valuation in the Pre-SEC Era ", Journal of Accounting Research, Vol. 37, Studies on Credible Financial Reporting , pp. 17-44.

*      Fernandez,Pablo,(2015), "Valuing Companis By Cash Flow Discounting:The Methods And Nine Theories",IESE Business School, University Of Navarra.

*      Herwartz,Ht,Kholodilin,K,(2014),"Uncertainty of Macroeconomic Forecasters and the prediction of Stock Market Bubbles",German Institude for Economic Research

*      Kuben Rayan,(2008),"Financial leverage and firm value", Dissertation for the degree of Master of Business Administration, Institute of Business Science, University of Pretoria.

*      Lockridge, T. Maurice, Saunders, G. Sridharan, U.," Can fixed asset liquidation values predict stock market returns? ", International business and economics research journal.- Littleton,  Vol. 8.2009, 6, p. 31-40.

*      Mayur, M,(2015),"Relation ship between Price-Earnings Ratios and stock value in an Emerging Market",SSRN.

*      perek, A, perek, S, (2012), "Residual income versus discounted cash flow valuation model", Accounting and Taxation , 57-64.

*      Steven A. Sharpe,(1999)," Stock Prices, Expected Returns, and Inflation", FEDS Working Paper No. 99-2.