توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجه‌های مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی موسسه غیرانتفاعی البرز

چکیده

هدف این پژوهش آزمون قیمت‌گذاری نقدشوندگی با تاکید بر 10 معیار متفاوت و آزمون استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقدشوندگی و نهایتاً مقایسه آن با استراتژی مبتنی بر اندازه/ارزش است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1393 بررسی گردید. برای نیل به هدف پژوهش از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران قیمت‌گذاری نمی‌شود. با استفاده از آزمون انحراف از میانگین و آزمون GRS مشخص گردید، استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقدشوندگی قادر به ایجاد بازده غیرعادی نیست. نتایج فوق صرف‌نظر از معیار اندازه‌گیری نقدشوندگی برقرار است. همچنین، اثربخشی بالاتر استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندازه/ارزش از نظر آماری (نه اقتصادی) محرز گردید.

کلیدواژه‌ها


*      ابزری، مهدی. کبیری­پور، وحید. سهیلی، سیروس. (1392)، تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک­های سرمایه­گذاری:رویکردی جدید با معیاری چند بعدی، مجله دانش حسابداری، شماره پانزدهم، صص103-79.

*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا. هنردوست، اعظم. (1391)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، شماره دوم، صص 116-97.

*      افخمی، عادل. (1388)، بررسی رابطه تجربی ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امور اقتصادی و دارایی.

*      انصاری، حجت­الله. تهرانی، رضا. سارنج، علیرضا. (1392)، بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره دوم.

*      بادآور نهندی، یونس. رینالی، مهدی. ملکی، اژدر. (1392)، بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره چهارم، صص 98-89.

*      حبیبی­فر، جواد. تهرانی، رضا. انصاری، کامبیز. (1394)، بررسی رابطه بین ریسک  نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی با رویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و سوم، صص 53-39.

*      رستمیان، فروغ. اسلامی برجلو، المیرا. (1390)، بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره دوازدهم، صص 88-71.

*      سیرانی، محمد. حجازی، رضوان. کشاورز، ملیحه. (1390)، مطالعه تاثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل موثر بر بازده­های مقطعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری مالی، شماره یکم، صص 124-113.

*      قالیباف اصل، حسن. ایزدی، محسن. (1393)، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره هفتم، صص 104-84.

*      کاظمی، حسین. حیدری، عباس. (1391)، رابطه بین نقدشوندگی سهام و فرصت­های سرمایه­گذاری، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم، صص 39-29.

*      مهرانی، ساسان. رسائیان، امیر. (1388)، بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام در بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری، شماره یکم، صص 230-217.

*      یحیی زاده­فر، محمود. خرمدین، جواد. (1387)، نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم­نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره پنجاه و سوم، صص 118-101.

*      یحیی­زاده فر، محمود. زارعی، حسن. (1392)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره هفدهم، صص 123-108.

*      یحیی­زاده فر، محمود. شمس، شهاب­الدین. لاریمی، سیدجعفر. (1389)، بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره بیست و نهم، صص 128-111.

*      Amihud, Y. (2002). Iliquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time –Series Effects. Journal of Financial Markets (5): 31-56.

*      Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics (17): 223-249.

*      Amihud, Y., Mendelson, H. (2006). Stock and bond liquidity and its effect on prices and financial policies. Financial Market Portfolio Management 20(1): 19-32.

*      Ang, Andrew. J Hodrick, Robert. Xing, Yuhang. Zhang, Xiaoyan. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance(61): 259-299.

*       Chiang, Thomas C.  Zheng, Dazhi. (2015). Liquidity and stock returns: Evidence from international markets. Global Finance Journal(27): 73-97.

*      Dempsey ,Mike.(2013). The Capital Asset Pricing Model (CAPM): The History of a Failed Revolutionary Ideain Finance?. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies , ABACUS (49): 7-23.

*      Eleswarapu, V.R., Reinganum,M.R. (1993). The seasonal behavior of the liquidity premiumin asset pricing. Journal of Financial Economic (34): 373-386.

*      Fama, E. F. French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47(2): 427-465.

*      Fama, E. F. French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33(1): 3-56.

*       Fama, Eugene F.  French, Kenneth R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics(116): 1-22.

*      Galagedera, D.u.A. (2002). « Rewie of Capifal Asset Pricing Models». from: http://129.20.41/eps/fin/paper/04060/0.pdf.

*      Gibbons, M., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica (57): 1121-1152.

*      Kang .Wenjin, Zhang .Huiping. (2014). Measuring Liquidity in Emerging Markets. Pacific-Basin Finance Journal: 1-53.

*      Kim .Soon-Ho, Lee .Kuan-Hui. (2014). Pricing of liquidity risks: Evidence from multiple liquidity measures . Journal of Empirical Finance (25): 112-133.

*      Lam, K.S., Tam, L.H. (2011). Liquidity and asset pricing: Evidence from the Hong Kong stock market. Journal of Banking and Finance 35(9): 2217-2230

*      Liang .Samuel Xin, Wei .John K.C. (2012). Liquidity risk and stock returns around the world. Journal of Banking & Finance (36): 3274-3288.

*      Lischewski, J. and VoronKova, S. (2012). Size, value and liquidity, Do they liquidity really matter on an emerging stock market. Emerging Markets Review 13(1): 8-25.

*      Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics (82): 631-671.

*      Machado. Márcio André Veras, Machado. Márcia Reis.(2014). Liquidity and asset pricing: evidence from the Brazilian market. BRAZILIAN BUSINESS REVIEW: 69-89.

*      Marshal, B.R. (2006). Liquidity and stock returns: Evidence from a pure orderdriven market using a new liquidity proxy. International Review of Financial Analysis 15(1): 21-38.

*      Nguyen .Nhut H, Hei Lo .Ka. (2013). Asset returns and liquidity effects: Evidence from a developed but small market. Pacific-Basin Finance Journal (21): 1175-1190.

*      Subrahmanyam, A. (2009). The cross-section of expected stock returns:what havewe learned fromthe past twenty-five years of research?Working Paper. UCLA.