بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی های سرمایه‌گذاران (هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت) بر اساس مدل بومی‌شده دونالد مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مالی - بانکداری، دانشگاه خاتم تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی های سرمایه‌گذاران (هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت) بر اساس مدل بومی‌شده دونالد- مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تحمل ریسک مالی به عنوان متغیر وابسته و هوش مالی، ثروت، مهارت مدیریت مالی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده است. ایده اصلی تدوین فرضیه ها آن است که بین ویژگی های سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک مالی رابطه معناداری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 92 جمع آوری شده و برای آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون کولموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و از تحلیل واریانس جهت بررسی معنی‌دار بودن تفاوت متغیرها و از آزمون فریدمن برای بررسی معنی‌دار بودن اختلاف میان متغیرهای پشتیبانی کننده پژوهش و از آزمون میانگین جامعه (آزمونT) جهت بررسی فرضیه‌های مورد نظر در جامعه آماری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و افراد جوان ممکن است تمایل بیشتری به ریسک مالی نسبت به همتایان قدیمی‌تر داشته باشند. اهمیت عوامل یا متغیرهای مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده است و عامل مهارت مدیریت مالی بیشترین میانگین را داشته است. و همچنین شاخص‌های برازندگی مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد و از نرم‌افزار لیزرل برای مناسب بودن مدل تحقیق استفاده شده یعنی مدل برازش خوبی داردهرچی برازش پایین‌تر باشه نشان دهنده مناسب بودن مدل است که در این تحقیق 04/ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


*    راعی، رضا. سعیدی، علی، (1383)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(انتشارات سمت).،

*    سعیدی، علی. رامشه، منیژه، (1390)، عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی(7).

*    فروغی، محمد علی(ذکا الملک). عظیمی، حسین(1377)، اصول علم ثروت ملل(اولین کتاب علم اقتصاد در ایران)، انتشارات فرزان، تهران.

*    کندریک، تام، (1388)، سید کشفیان ریحانی، مرتضی، مهندسین مشاور کهن آرمان پیشگامان، شناسایی و مدیریت ریسک پروژه، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

*    کشفیان ریحانی، سید مرتضی، (1388)، شناسایی و مدیریت ریسک پروژِه، جهاد دانشگاهی، تهران.

*    کیوساکی، رابرت. (1390)، هوش مالی خود را افزایش دهید، برج سازان جوان، ساحل اندیشه.

*    هادوی نژاد، مصطفی. (1384). مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه‌گذاری، شهر آفتاب، تهران.

*    Bruce A. Huhmann, Shaun McQuitty, (2013), A model of consumer financial numeracy, International Journal of Bank Marketing, pp. 270 – 293.

Craig G. Gunderse. and Steven B. Garasky, (2012), Financial Managemen

*    t Skills Are Associated with Food Insecurity in a Sample of Households with Children in the United States, The Journal of Nutrition Community and International Nutrition,pp 1865- 1870

*    Fama, E. and French, K. (1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", Journal of Financial Economics, No. 33(1).

*    Fernandez, P. (2008), "Market risk premium user in 2008: A survey of more than a 1000 professor".

*    Horcher, K. (2005). Essentials of financial risk management. England: John Wiley & Sons, Inc.

*    Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. (1994). "Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk", The Journal of Finance, No. 49(5), pp.1541-1578.

*    Pindyck, R. S. (1984). Risk, Inflation and the Stock Market. American Economic Review, 74(3): 335-351.

*    Ronald،Sage. John E، Grable (2010) Financial Numeracy, Net Worth, and Financial Management Skills: Client Characteristics That Differ Based on Financial Risk Tolerance, JOURNAL OF FINANCIAL SERVICE PROFESSIONALS. 57-66