انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، با استفاده از وابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدار حدی، به مسئله انتخاب پرتفولیو پرداخته شده است. وابستگی دنباله پایینی، میزان وابستگی دنباله پایینی یک سهم یا پرتفولیوی مفروض، با دنباله پایینی بازار را مشخص می­کند. در واقع وابستگی دنباله پایینی معیاری برای اندازه­گیری احتمال آسیب دیدن یک پرتفوی از زیان­های بزرگ است و در این پژوهش وابستگی دنباله پایینی نمونه­ای از پرتفوها با بازار سهام مورد بررسی قرار می­گیرد. وابستگی دنباله پایینی برای سرمایه­گذاران ریسک­گریز حاوی اطلاعات مهمی می­باشد و از لحاظ سیستماتیکی با دیگر معیارهای ریسک شامل واریانس، نیم­واریانس، چولگی، کشیدگی، بتا و هم­چولگی متفاوت می­باشد. بازه زمانی سال­های 1381 تا 1393 می­باشد و 30 شرکتی که داده تاریخی کافی داشتند و حداقل یک بار در لیست 50 شرکت فعال­تر بودند، انتخاب شده­اند. در تست­های خارج نمونه­ای مشخص شد که پرتفوهای متشکله با مقدار کمتر وابستگی دنباله پایینی از شاخص بازار و پرتفوهای متشکله با مقدار بیشتر وابستگی دنباله پایینی بهتر عمل می­کنند. در نهایت باید گفت که در این پژوهش نتایج حاکی از آن است که وابستگی دنباله پایینی از لحاظ مفهومی برای سرمایه­گذاران ریسک­گریز مهم است و به طور اساسی با دیگر معیارهای ریسک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


*      فلاح پور، سعیدو یار احمدیی، مهدی.برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدیدر بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1391

*      Ang, A., Chen, J., Xing, Y., 2006a. Downside risk. The Review of Financial Studies19(4), 1191–1239.

*      Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y., Zhang, X., 2006b. The cross-section of volatilityandexpected returns. Journal of Finance 61 (1), 259–299.

*      Chollete, L., De La Pena, V., Lu, C., 2011. International diversification: an extremevalue approach. Journal of Banking & Finance, 871–885.

*      Cont, R., 2001. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statisticalissues. Quantitative Finance 1, 223–236.

*      Danielsson, J., De Vries, C., 1997. Tail index and quantile estimation with very highfrequency data. Journal of Empirical Finance 4 (2–3), 241–257.

*      Embrechts, P., McNeil, A., Straumann, D., 2002. Correlation and dependence in riskmanagement: properties and pitfalls. In: Dempster, M.A.H. (Ed.), RiskManagement: Value at Risk and Beyond. Cambridge University Press,Cambridge, pp. 176–223.

*      Harvey, C., Siddique, A., 2000. Conditional skewness in asset pricing tests. Journal ofFinance 55 (3), 1263–1295.

*      Hyung, N., De Vries, C., 2005. Portfolio diversification effects of downside risk.Journal of Financial Econometrics 3 (1), 107.

*      Ibragimov, R., Walden, J., 2007. The limits of diversification when losses may belarge. Journal of Banking & Finance 31 (8), 2551–2569.

*      Longin, F., 2005. The choice of the distribution of asset returns: how extreme valuetheory can help? Journal of Banking and Finance 29 (4), 1017–1035.

*      Longin, F., Solnik, B., 2001. Extreme correlation of international equity markets. TheJournal of Finance 56 (2), 649–676.

*      Markowitz, H. 1959. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments.

*      McNeil, A., Frey, R., 2000. Estimation of tail-related risk measures forheteroscedastic financial time series: an extreme value approach. Journal ofEmpirical Finance 7 (3–4), 271–300.

*      Poon, S., Rockinger, M., Tawn, J., 2004. Extreme value dependence in financialmarkets: diagnostics, models, and financial implications. Review of FinancialStudies 17 (2), 581