تحلیل تأثیر حضور سهامدار بزرگ بر تمایل بنگاه به واگذاری بلوکی سهام جهت تأمین مالی به روش همسان سازی نمره گرایش )مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمانی که مالکان یک شرکت سهامی بر واگذاری سهام شرکت در بورس توافق می­کنند، آنها تصمیم به اصلاح، تغییر و به احتمال زیاد پراکنده­تر کردن ساختار مالکیت بنگاه خود گرفته­ اند و حضور یک سهامدار بزرگ به عمل واگذاری کمک می­کند. در این پژوهش تأثیر حضور سهامدار بزرگ بر گرایش بنگاه به واگذاری بلوکی سهام، بر اساس رویکردی نوین مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا نمره گرایش به واگذاری نمونه ­ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله (1382-1391) محاسبه می­شودو با استخراج نمونه به دست آمده تأثیر حضور سهامدار بزرگ و میزان گرایش به واگذاری برآورد می­شود. نمره گرایش حاصل شده در واقع تمایل شرکتها به انجام واگذاری و احتمال تحقق آن را در آینده محاسبه می­کند. نتایج حاصله گویای عدم معناداری تاثیر بزرگترین سهامدار بر تصمیمات واگذاری است و در مقابل حضور دومین سهامدار بزرگ بر گرایش بنگاه به واگذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


*      احمدپور، احمد و منتظری، هادی (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه­ی شرکت‌، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن‌، مجله­ ی پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 3، شماره 2(3/61 )، 1-35‌. 

*      اولادحسین، زهرا. (1389). تأثیر  ترکیب هیات مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط مشی تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه اصفهان. 

*      ایزدی نیا، ناصر و رسائیان،  امیر (1389). پراکندگی مالکیت و نقد شوندگی سهام، بررسی های حسابداری و حسابرسی‌، دوره17، شماره 6، 3-22.

*      جانانی، لیلا؛ مرادیان، سیامک؛ احمدیه، حمید؛ محمد، کاظم؛ گلستان، بنفشه و فروزانفر، محمدحسین (1389).مقایسه نتایج دو روش جراحی ویترکتومی اولیه با و بدون باند دورتادوری در جداشدگی شبکیه بعد از عمل آب مروارید با استفاده از تحلیل آماری نمره گرایش، مجله چشم پزشکی بینا، دوره16، شماره2، 100-107.

*      حساس­یگانه، یحیی؛ رئیسی، زهره و حسینی، سیدمجتبی (1388)‌. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال4، شماره 13، 75-100‌.

*      رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی و رضاپور، نرگس (1389). رابطه بین مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران‌، بررسی های حسابداری و حسابرسی‌، دوره17، شماره 16، 39- 54.

*      رضائی، فرزین؛ نصیری،  ناصر و عیدان ترک زاده،  خدیجه (1390). تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت ها در بورس اواق بهادار تهران، فصلنامه بورس و اوراق بهادار‌،سال4، شماره 16، 79-99.

*      روان­مهر، نگار. (1390). تأثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و موجودی نقد بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان.

*      AceroFraile , I., &Alcalde Fradejas, N. (2013). Ownership structure and board composition in a high ownership concentration context. European Management Journal ,32(4),pp.1-12.

*      Chen ,C., Bradford,W., & Zhu, S. (2013)‌.Cash dividend , corporate pyramid ,and ownership structure evidence from china. International Review of Economic and Finance, 27, pp. 445-464.

*      Hanson, R. C., & Song, M. H. (1997). "Managerial ownership, board structure, and the division of gains in divestitures". Financial Management Association's annual meeting , pp. 1-23.

*      Harada,K., &Nguyen,P‌.(2011).Ownership concentration and dividend policy in Japan. Managerial Finance , 37 (4),PP.362-379.

*      Hillier, D., McColgan, P., &Werema, S. (2009). "Asset sales and firm strategy: an analysis of divestitures by UK companies". The European Journal of Finance, 15(1), 71-87.

*      Lee ,C-F., &Kuo , N-T‌.(2014). Effects of ultimate ownership structure and corporate tax on capital structures: Evidence from Taiwan. International Review of Economics and Finance , 29, pp.409-425.

*      Lim, M., How, J., &Verhoeven, P. (2014). "Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence". Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10(1), pp.32-45.

*      Rahman,N., Nguyen, P &Zhao.R. (2013)." Ownership structure and divestiture decisions Evidence from Australian Firm". International Review of Financial Analysis , 34 , pp. 181- 970.

*      Singh, M‌., Mathur, I., & Gleason, K. C. (2000). "Wealth effects for acquirers and divestors related to foreign divested assets". International Review of Financial Analysis, 9(1), 5-20.

*      Thompson ,S., Haynes ,M &Wright,M.(2000). "The determinants of corporate divestment in the UK"‌. International Journal of Industrial Organization , 18 , pp. 1201–1222.

*      Thompson ,S., Haynes ,M &Wright,M‌.(2002). "The determinants of corporate divestment: evidence from a panel of UK firms‌". Journal of Economic Behavior &Organization , 52, pp. 147–166‌.

*      Thompson ,S., Haynes ,M &Wright,M‌.(2003)." THE impact of  divestment on firm performance : empirical evidence from a panel of uk companies". The Journal of Industrial Economics , l (2) ,pp. 173-196.

*      Sias ,R‌.,T.Starks,L., &Titman,S‌.(2006).Changes in institutional ownership and stock returns :assessment and methodology. The Journal of Business, 79(6),pp.2869-2910‌.

*      Sicherman ,N‌.,&H.Pettway,R‌.(1992).  "Wealth Effects for Buyers and Sellers of the Same Divested Assets".Financial Management, 21(4) ,pp. 119-128