تاثیر حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، سیرجان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سیرجان، ایران

چکیده

فساد عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده ها و ردیابی آن از
دیدگاه تجربی دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. همچنین یکی از مهمترین عوامل
رونق اقتصادی و رونق بورس بازدهی سهام بورس اوراق است. براین اساس سوال اصلی پژوهش این است که
آیا حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد ؟ برای پاسخ به سوال نمونه ای شامل
25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 0932 0931 انتخاب شده و از طریق روش -
داده های تابلوئی تاثیر شاخص های فساد بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هرچه شرایط
حکمرانی خوب به سمت بهبود حرکت کند بازدهی سهام نیز افزایش می یابد . این مسئله از آنجا دارای اهمیت
است که شاخص های حکمرانی خوب عاملی برای ایجاد ثبات و امنیت در بازار بوده و می توان شرایط معاملات و
در نتیجه رونق بازار را مهیا نمایند . بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که برای ایجاد شرایط باثبات
در بازار و ایجاد بازدهی بلندمدت باید شاخص های فساد را به سمت حکمرانی خوب بهبود بخشید که در این
صورت است که بورس تنها بر اساس نمادهای اقتصاد واقعی حرکت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها