بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی عضو انجمن مهندسی مالی ایران و نیز انجمن حسابداری مدیریت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

امروزه ابزارهای مالی، یکی از ارکان لاینفک زندگی بشر است.تحقیقات نشان می دهد هرچه سطح سواد مالی
افراد یک جامعه بیشتر باشد، رونق مبادلات مالی و سطح رفاه افراد آن جامعه نیز بیشترمی شود. به همین خاطر
است که در دهه اخیر اقدامات قابل توجهی توسط افراد و ارگان های دارای صلاحیت های علمی معتبر نظیر
بانک جهانی و فاین اسکپ و و نظیر اینها در راستای معرفی، ارزیابی و شیوه های بهبود سواد مالی افراد ارائه
گردیده است. لذا با توجه به اهمیت بالای سواد مالی برای جوامع، در تحقیق حاضروضعیت سواد مالی خانواده
های تهرانی و عوامل مرتبط با آناز طریق توزیع پرسشنامه بین 014 خانواردر سال 1931 مورد بررسی قرار گرفته
است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که وضعیت سواد مالی این افراددر حد مطلوبی نیست و نیازمند و
علاقمند به بهره مندی از راهنمایی متخصصانی با عنوان" مشاور مالی خانواده" هستند. درضمن علاوه بر بررسی
وضعیت سواد مالی، به عواملی چون سن، جنس، میزان تحصیلات، میزان درآمد، رشته تحصیلی، انباشت سرمایه و
محل سکونت )هر یک به عنوان یک فرضیه مستقل (پرداخته و روابط بین آنها را بررسی نموده که وجود ارتباط
بین آنها و سواد مالی تایید شده است. از اینرو آموزش و اطلاع رسانی به عنوان راهکارهای اولیه توسط نهادهای
دولتی ویا موسسات علمی و همچنین جامعه حسابداری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها