طراحی و تبیین مدلی جامع از عوامل خرد و کلان موثر بر انگیزه سرمایه گذاری سهامداران در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار انجام
شده است. بدین منظور مدلی جامع مشتمل بر عوامل کلان )عوامل سیاسی و اقتصادی( و عوامل خرد )اطلاعات
شرکت، عوامل روانی و اطلاعات معاملات در بازار سرمایه( ارائه شده است. برای گردآوری دادههای مورد نیاز از
پرسشنامه استفاده گردید. سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت
و عوامل معرفی شده توسط آزمون فریدمن رتبه بندی شدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد تمامی متغیرها به جز
نتایج تحلیلهای علمی)تکنیکال و بنیادی( دارای رابطه مثبت و معنادار با انگیزه سرمایه گذاری در سهام بودهاند.
بعلاوه عامل اطلاعات مالی شرکت در رتبه اول و عوامل سیاسی، اطلاعات معاملاتی بازار، عوامل اقتصادی،
اطلاعات عمومی، شایعات و تحلیلهای علمی به ترتیب در رتبههای دوم تا هفتم قرار میگیرند. شایان ذکر است
مجموعه این عوامل برای نخستین بار است که درکنار یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرند و تحقیقات قبلی به
بخشی از این عوامل پرداختهاند.

کلیدواژه‌ها