تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران وعضوگروه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی پژوهشکده توسعه وبرنامه ریزی

2 استادیار گروه مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، کارشناس پروژههای سرمایهگذاری شرکت مپنا

چکیده

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه­های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره­برداری، انتقال (BOT) به عنوان یکی از روش­های بخش دولتی در واگذاری پروژه­های نیروگاهی تبدیل گردیده است. وجود ذینفعان مختلف در اجرای پروژه، بالا بودن هزینه­های سرمایه­گذاری، و بلند مدت بودن نوع قراردادها سرمایه­گذاران را در معرض سطح بالایی از ریسک قرار می­دهد. در این تحقیق از روش ارزش در معرض ریسک و شبیه­سازی مونت­کارلو برای ارزیابی ریسک­های پروژه استفاده شده است. این مدل بر روی یکی از پروژه های نیروگاهی حرارتی شرکت مپنا پیاده سازی شده ، نتایج حاصل از شبیه­سازی گویای این واقعیت است که در پروژه نیروگاهی، سرمایه­گذاران ریسک بیشتری را نسبت به وام­دهندگان متحمل می­شوند. بطوریکه ریسک منفی شدن ارزش فعلی خالص پروژه 13.41 درصد و ریسک کمتر شدن نرخ پوشش خدمات بدهی از مقدار 1.2، 8.65 درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها