بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثر تقسیم سود بر تصمیمیات سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

سیاست تقسیم سود به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها از موضوعات موردتوجه
ادبیات مالی در سالهای اخیر بوده است. از طرفی بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از
سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای استفاده کنندگان ضرورتی
خاص دارد و افزایش کیفیت اطلاعات می تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری های شرکت ها و حفظ و توسعه
منابع آن ها گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی برشدت اثر تقسیم سود بر
تصمیم های سرمایه گذاری است. همچنین برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل کیفیت اقلام تعهدی
سرمایه در گردش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای مرکب شامل 901 شرکت از بین
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 9831 الی 9819 انتخاب شد. برای تجزیه و
تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج
حاصل از پژوهش نشان می دهد که تقسیم سود بر تصمیم های سرمایه گذاری، تأثیر منفی معناداری دارد. همچنین
کیفیت گزارشگری مالی، شدت اثر تقسیم سود بر تصمیم های سرمایه گذاری را، کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها