بررسی اثرات نامتقارن تکانه های سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

سیاست های پولی یکی از ابزار هایی است که دولت ها برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از آن استفاده کرده، و با
استفاده از این ابزار وجوه موجود و عرضه پول را کنترل می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های
سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از
9831 و با بکارگیری تکنیک های اقتصادسنجی به بررسی این - داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 9831
موضوع پرداخته است.
برای بررسی اثرات تکانه های سیاست های پولی، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، تکانه
ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده سیاست پولی و تکانه های مثبت و منفی سیاست
پولی تجزیه می کنیم و در مرحله بعد آنها را بر روی شاخص کل قیمت سهام رگرس می کنیم.
نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های های حجم نقدینگی بر شاخص کل قیمت سهام می باشد،
به طوری که تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده حجم نقدینگی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص
کل قیمت سهام تأثیر می گذارد؛ بدین صورت که تکانه های پیش بینی نشده حجم نقدینگی بیشتر از تکانه های
پیش بینی شده آن، شاخص کل قیمت سهام را دچار نوسان می کند. همچنین، نتایج نشان می دهند که تکانه های
منفی حجم نقدینگی) کاهش حجم نقدینگی( بیشتر از تکانه های مثبت حجم نقدینگی )افزایش حجم نقدینگی(
شاخص کل قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها