رویکرد دومرحله ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام )روش پرامتی غنی شده(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از چالش های اصلی در مدیریت دارائی های بورسی هر نهاد سرمایه گذاری، چگونگی انتخاب و تعیین
وزن صنعت و سهم است. ماهیت تحلیل و شاخص های اثرگذار در لایه صنعت و سهم با یکدیگر تفاوت دارند.
گزینه های مختلف صنعت و سهم باید برحسب معیارهای متعدد و بعضاً متضاد و دارای اوزان متفاوت رتبه بندی
شوند. این مقاله درصدد ارائه رویکردی دومرحله ای برای تعیین اوزان صنایع و سهام با تأکید بر لحاظ نمودن
اوزان شاخصی است. روش پرامتی به عنوان یکی از مدل های جبرانی چندمعیاره به صورت غنی شده در رویکرد
موردنظر بکار گرفته می شود. به منظور تعیین معیارهای مؤثر در رتبه بندی صنایع و سهام از نظرات خبرگان و
داده های عینی استفاده شده است. وزن هریک از شاخص ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای استخراج و
در تحلیل های تکنیک پرامتی ادغام شده اند. در این مقاله به منظور سنجش اعتبار رویکرد ارائه شده با استفاده از
اطلاعات واقعی به آزمون آن پرداخته ایم. نتایج حاصله ناشی از استفاده رویکرد در حالت ساده و غنی شده به
ترتیب نمایانگر 7 درصد و 11 درصد بازدهی بیشتر در مقایسه با عملکرد واقعی است. بکارگیری رویکرد پورتر
در شناسایی و تائید معیارهای سطح صنعت، لحاظ کردن معیارهایی در حوزه راهبری شرکتی و تکنیکال در رتبه
بندی شرکت، تعیین وزن معیارها و ادغام آن در تکنیک پرامتی از نوآوری های این تحقیق به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها