مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه‌ها مطابق با شریعت از طریق صندوق سپرده گذاری اختصاصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

چکیده

تامین سرمایه درگردش و مدیریت نقدینگی به روشی کم هزینه، آسان و سریع از دغدغه های مهم بنگاه ها است. از این رو نهاد های مالی (همچنین نهاد های مالی اسلامی) به دنبال روش های مختلف ارائه خدمات در این زمینه می باشند. اما مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه­ها و تامین مالی کوتاه مدت و ابزار های آن دشواری بسیاری در هماهنگی و رعایت اصول شریعت دارد. بدین دلیل هم اکنون خدماتی همچون اعتبار در حساب جاری به ندرت در بانک های اسلامی یافت می گردد. در این مقاله ابتدا به بررسی خدمات ارائه شده توسط بانک های اسلامی در زمینه اعتبار در حساب جاری پرداخته شده است. سپس روش های مختلف ارائه شده برای تطبیق خدمات اعتبار در حساب جاری با شریعت مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با بررسی فرآیند سرمایه در گردش در یک بنگاه راهکار جدیدی از طریق ایجاد نهاد جدید مالی یعنی «صندوق های سپرده گذاری اختصاصی» ارائه شده است. در رویکرد جدید به جای تلاش برای جبران نوسان روند سرمایه در گردش بنگاه از طریق ابزار های مختلف تامین مالی کوتاه مدت؛ اقدام به کاهش ریسک نقدینگی بنگاه از طریق کاهش نوسان این روند شده است.

کلیدواژه‌ها