رابطه اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده و نسبت قیمت به سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش در پی بررسی رابطه‌ی بین اندازه تجدید ارائه‌ی سود هر سهم با متغیرهای بازده و نسبت قیمت به سود از یک سو و بررسی تفاوت بین نسبت قیمت به سود در دو گروه شرکت‌های تجدید ارائه کننده و غیر تجدید ارائه کننده از سوی دیگر می‌باشد. سود تجدید ارائه شده، شاخصی برای تعیین میزان دقت، کیفیت و صحت محتوای اطلاعات ارائه شده در دوره‌های گذشته توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد. با بررسی نمونه‌ی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و با استفاده از رگرسیون، این نتیجه حاصل شده که بین اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با نسبت قیمت به سود رابطه وجود ندارد، ولی بین تفاوت اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده سهام رابطه وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نسبت قیمت به سود در دو گروه از شرکت‌های تجدید ارائه کننده و غیر تجدید ارائه کننده، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها