شناسایی و ارزیابی مالی پروژه‌هایBOTبا رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از روش AHP_DEA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ده ونک دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تدوین این پژوهش،  شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی مالی پروژه‌هایBOT با رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از روش AHP_DEA  است. از سوالات پرسشنامه این مقاله، تعداد 14 سوال تائید و این پرسشنامه­ ها بین 22 مهندس که حداقل 10 سال سابقه­ی کار مفید در این زمینه داشتند، توزیع شد که در نهایت 17 عدد از این پرسشنامه ­ها جمع­ آوری گردید. بر اساس این تحقیق، در قرادادهای BOT، باید تعهدات قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف مقابل به طور صریح و روشن بیان شود. همچنین باید تعهدات سرمایه ­پذیر در پروژه­های زیربنایی به روش BOT، در مراحل مختلف آن و به شکل­های متفاوت دیده شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، در قرادادهای BOT، باید تعهدات قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف به طور صریح و روشن بیان شود

کلیدواژه‌ها