بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران

2 دکتری مالی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

یکی از مهم­ترین تصمیم‌های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست­های تأمین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است.عوامل زیادی بر تصمیم­گیری تأمین مالی مدیران واحد تجاری مؤثر است که این عوامل را می­توان به دودسته تقسیم کرد: دسته اول، عواملی که مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم، عواملی که مرتبط هستند با ویژگی­های رفتاری مدیران مانند محافظه­کاری و اطمینان بیش از حد. این پژوهش درصدد تجزیه وتحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی (اطمینان بیش از حد) بر تصمیم‌های تأمین مالی مدیران واحدتجاری است. برای بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد بر سیاست­های تأمین مالی از مدل رگرسیون با داده­های ترکیبی برای 157 شرکت از شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1385 الی 1390 استفاده شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از داده­های ترکیبی با اثراتثابت انجام گردید، حاکی از عدم رابطه بین اطمینان بیش از حد و تصمیم‌های مالی می­باشد. علاوه بر این، رابطه­ی فرصت­های رشد، سودآوری، اندازه شرکت و ریسک درماندگی با تصمیم‌های مالی، معنی­دار است.

کلیدواژه‌ها