بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی سرایت­ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور) پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور از بازارهای موازی ارز و طلا، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار Eviews و از ابتدای آبان­ماه ۱۳86 تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ جمع­آوری و مورد آزمون قرار گرفته­اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه­بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس­رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می­گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت­پذیری صنایع بورسی صادرات­محور را از بازار موازی ارز تایید می­نماید؛ ولی نتایج پژوهش این سرایت­گذاری از سوی بازار موازی طلا مورد تایید قرار نگرفته است. در همین راستا اثر سرایت­پذیری صنایع واردات­محور نیز از بازارهای موازی ارز و طلا تایید نشده است. یافته­های جانبی پژوهش حاضر نیز نشان می­دهد که رابطه مثبت و دوسویه­ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها