بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر وضعیت باز ارزی بانک تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده اصلی و مسئول مکاتبه

چکیده

این تحقیق بر آن است که شوکهایی از ناحیة نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرها را بر وضیعت ارزی بانک ،بررسی نماید.در این راه از اقلام وضیعت باز ارزی، نرخهای مرجع بانک مرکزی،شاخص قیمت سهام،حجم پول و تراز پرداختهای کشور در مقاطع ماهانه در یک دوره 6 ساله از 1381 الی 1386 استفاده گردیده است.  وضیعت ارزی همان طوری که از نامش پیدا است بیانگر وضیعت هر ارز از لحاظ long یا short بودن آن می باشد،به عبارت دیگر حاصل جبری دارائیها و بدهیهای بانک در یک ارز را وضیعت ارزی در آن ارز گویند. برای این منظور از روش های جدید اقتصاد سنجی استفاده شده است .برای متغیرهائی که در سطح پایا هستند(مدل ین ژاپن و فرانک سوئیس) از روش خود رگرسیون برداری( VAR) و برای متغیرهائی که با یکبار تفاضل، پایا گردیدند(مدلهای دلار، یورو پوند و مجموع ارزها)، از روش خود رگرسیون برداری مقید( VECM) استفاده شده است. در ضمن طبق معیارهای شوارتز- بیزین ،آکائیک ،حنان کویین ،درجه بهینه VAR، کمیت 2 انتخاب گردید.
بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد واکنش وضیعت باز ارزها در برابر شوک از ناحیه واریانس نرخ ارز، ارزش دارائیها و بدهیهای ارزی بانک را تحت تأثیر قرار داده و بانک را با ریسک قابل ملاحظه- ای در ارزش دارائیها و بدهیها ی ارزی مواجه میسازد.

کلیدواژه‌ها