رابطه بین تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای ارزشی و رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های ارزشی و شرکتهای رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این تحقیق عملکرد بر اساس دو متغیر بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 64 شرکت بعنوان نمونه تحقیق از بین شرکتهای پذیرفته شده انتخاب شدند که اطلاعات مربوطه  طی سالهای 1383لغایت  1386 مورد بررسی قرار گرفته است .
نتایج بدست آمده نشان می دهد که  رابطه معناداری بین سرمایه فکری و بازده سرمایه گذاری شرکتهای رشدی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای رشدی و سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه گذاری شرکتهای ارزشی وجود دارد.از طرف دیگر تفاوت معنا داری بین تاثیر سرمایه فکری بر بازده سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام شرکتهای ارزشی مشاهده نشد. نتیجه کلی تحقیق بیانگر اهمیت سرمایه فکری و درک ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای آن با عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها