بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه مالی و رشد اقتصادی از جمله مباحثی است که در حوزه ادبیات اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است.نتایج این مطالعات٬ که مورد قبول اکثر سیاستگذاران نیز است٬ به تاثیر مثبت و یکنواخت سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی اشاره دارد. در حالی که این تاثیر یکنواخت نیست و در بین کشورها متفاوت است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی برای 85 کشورها  نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالا و از نظر سطح مالی در بازار پول و سرمایه توسعه یافته تر بهبود توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. در کشورهای با درآمد پایین و متوسط و با سطح توسعه مالی پایین در بازار پول و سرمایه٬ بهبود توسعه مالی در بازار پول تاثیر منفی و بهبود در بازار سرمایه تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها