قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کمک به توسعه کمی‌و کیفی روش‌های قیمت‌گذاری سهام در عرضه اولیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. عرضه اولیه سهام[i] به اولین عرضه سهام شرکت در طول دوران فعالیت آن به عموم اطلاق می‌گردد. روش پژوهش حاضر زمینه یابی، همبستگی و علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری، تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1380 می‌باشد. یافته‌های تحقیق عبارتند از:
1)      قیمت عرضه اولیه طی دو مرحله به قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه می‌رسد.
2)      قیمت تثبیت شده سهام در بازار ثانویه بزرگتر از قیمت عرضه اولیه است.
3)      قیمت‌گذاری عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران کمتر از واقع می‌باشد.
4)      بین متغیرهای حساسیت سرمایه گذار(اندازه شرکت، حجم معامله سهام در اولین عرضه، تعداد خریداران در اولین عرضه، نرخ تورم، نسبت P/E و نسبت‌های جاری، بدهی، بازده حقوق صاحبان سهام و خالص ارزش رشد شرکت) تنها نسبت P/E با انحراف قیمت رابطه معناداری دارد.
5)      سرمایه گذار از اولین روز عرضه اولیه تا تثبیت قیمت در بازار ثانویه، دارای عکس العمل بیش از حد می‌باشد.
6)      بررسی متغیرهای احتمالی مرتبط با قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه نشان می‌دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق تنها سه متغییر نرخ تورم، نسبت P/E و نسبت بدهی بر قیمت تثبیت شده در بازار ثانویه تاثیرگذار بودند.
 

کلیدواژه‌ها