تاثیر مدیریت موثر ریسک و سرمایه‌های فکری بر سطح عملکرد شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

به طور معمول در شرکت‌ها از مدیریت ریسک برای کاهش اثرات مربوط به پیدایش شرایط نامساعد و در نتیجه کاهش تاثیر رفتاری این شرایط بر عملکرد و کارکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود. اشاره‌این تحقیق به توانایی مدیریت ریسک در پاسخگویی به عوامل بازار که فراتر از کنترل مدیریت هستند به منظور ایجاد ثبات سودآوری در شرکت می‌باشد. نتیجه رفتار عملکردی مذکور به‌ارتقاء اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران در حفظ و ایجاد سرمایه گذاری و به دنبال آن بهبود عملکرد شرکت‌ها منتهی می‌گردد. در پژوهش حاضر رابطه عملکرد شرکت‌ها با مدیریت جامع ریسک در صنایع خودرو و دارو مورد بررسی و آزمون قرار گرفته‌است. نتایج آزمون نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت معنادار بین عملکرد شرکت‌ها با مدیریت جامع ریسک می‌باشد. این رابطه به ویژه در شرکت‌هایی معنادارتر بوده که محصولات آنها کالاهای اساسی مصرف کنندگان نبوده و همچنین قیمت گذاری ومیزان عرضه‌ان دستوری و تحمیلی از سوی دولت نیست. همچنین این شرکت‌ها در ابداعات و هزینه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری انجام داده و سطح بالاتری از سرمایه فکری انسانها را در اختیار دارند. در نهایت نتیجه پژوهش نشان می‌دهد صنایعی که همگام با رشد سریع دانش به فعالیت می‌پردازند دارای رفتارهای عملکردی و کارکردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها