بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر (اهداف تولیدی، اشتغالزایی، سودآوری) در طرح بنگاههای زود بازده در استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در طی سالهای اخیر، نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط، در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. بنگاهها و صنایع کوچک و متوسط، از اساسی ترین و حیاتی ترین واحدهای فعال در جوامع امروزی اند که  می توان با برنامه ریزی صحیح و ارائه راهکارهای حمایتی و نظارتی بر بنگاههای کوچک و متوسط علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولیدو صادرات ملی نیز کمک کرد. از اینرو در ایران نیز طرح گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین با هدف توزیع عادلانه منابع، افزایش تولید و صادرات غیر نفتی و تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید در پاییز سال 1384 درهیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا در آمد.
بدین منظور در این تحقیق، میزان تحقق اهداف مورد نظر در طرح بنگاههای زودبازده در استان قم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود به چه میزان طرح بنگاههای زودبازده به اهداف خود نایل شده است.
در این راستا، نمونه ای 64 نفری از بین افرادی که تسهیلات وام بنگاههای زودبازده دریافت کرده اند، انتخاب گردید و عملکردشان در خصوص میزان دستیابی به اهداف اشتغالزایی، تولید و سودآوری مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد بطور کلی وام گیرندگان نتوانستهاند آنطور که در طرحهای خود هدف سازی کرده بودند در واقعیت این اهداف را محقق سازند، در خصوص اهداف اشتغالزایی و سودآوری نیز وام گیرندگان نتوانستهاند آنطور که در طرحها هدف سازی کرده بودند به این اهداف در واقعیت دست یابند. تنها در خصوص اهداف تولیدی وام گیرندگان توانستهاند عملکرد قابل قبولی داشته باشند. در نهایت پیشنهادهایی راجع به مسائل و مشکلات داخل و خارج از بنگاههای زود بازده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها