کاربرد درجه اهرم اقتصادی جهت سنجش تاثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی بر روی عملکرد شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر با محاسبه درجه اهرم اقتصادی، اثرات اختلالات اقتصادی را بر روی فروش شرکتها به عنوان شاخص عملکردی مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق مشخص می شود که آیا ارتباط معنی داری میان درصد تغییرات نوسانات اقتصادی با در صد تغییرات فروش شرکتها وجود دارد یا خیر. برای این منظور پنج متغیر اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی به عنوان نوسانات اقتصادی در نظر گرفته شده است. اثرات این متغیرها بر روی فروش 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد آزمون قرار گرفت و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به آزمون رابطه میان متغیر‌‌های   مستقل با متغیر وابسته فروش پرداخته می شود.در ن‌های ت نتایج مشاهده نشان می دهد که در چهار چوب مدل DEL، اثرپذیری فروش شرکت ها از دو شاخص اقتصادی درصد تغییرات نرخ ارز و درصد تغییرات هزینه مالی، مثبت و معنی دار ولی ناچیز می باشد و متغیر اقتصادی درصد تغییرات صادرات و درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات نرخ بیکاری، در فروش شرکتها اثر گذار نمی باشند.

کلیدواژه‌ها