طراحی الگوی شناسایی و محاسبه هزینه‌های کیفیت در صنایع خودرو سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هزینه‌های کیفیت، اقدامی ریشه‌ای برای کاهش هزینه‌های تولیدی محسوب می‌شود. روش فوق موجب بهبود سطح کیفیت شده وسودآوری سازمان را افزایش میدهد. هم‌چنین راهنمایی‌هایی را در مورد این که سازمان فعالیت‌های بهبود کیفیت خود را در چه نقطه‌ای متمرکز کند فراهم می‌آورد.در این تحقیق به طراحی الگویی برای شناسایی و محاسبه هزینه ها‌ی کیفیت در یکی از سالن‌های تولیدی شرکت صنعتی ایران خودرو پرداخته شده است. به طوری‌که ابتدا عناصر هزینه ها‌ی کیفیت در چهار گروه هزینه‌های پیشگیری، هزینه‌های ارزیابی و آزمون و هزینه های ناشی از خطاهای داخلی و خارجی تفکیک و طبقه بندی شدند. و سپس ابتدا اقدام به شناسایی هزینه های کیفیت واحد مربوطه گردید و هزینه های کیفیت واحد فوق با استفاده از روش‌های مشاهده و ارائه کاربرگ‌های مخصوص در قالب کدهای تعیین شده،طبقه بندی شدند. و بعد با مراجعه به مدارک  واحد حسابداری هزینه های مربوط به هر فعالیت اندازه گیری و در نهایت برای بهبود و کنترل وضعیت گزارشات،با استفاده از سه روش تجزیه و تحلیل روند،تجزیه وتحلیل پارتو و نمودار استخوان ماهی،اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله گردید. آن‌چه به عنوان نتیجه و هدف اجرایی این سیستم حاصل می‌شود، شناسایی فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و هزینه‌های پنهان کیفیت است و در نهایت این سیستم برای مدیران امکان اخذ تصمیمات دقیق‌تر در جهت بهبود سیستم‌های کیفیت سازمان را فراهم می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها