بررسی استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای در صنعت نفت ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایه گذاری بلند مدت تاثیر بسیار زیادی بر رشد و ارزش سازمانها و همچنین توسعه کشورها در پی خواهد داشت.از آنجاکه بین استفاده از تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای به  وسیله سازمانها و نحوه عملکرد آنها رابطه تنگاتنگی وجود دارد، در این مقاله استفاده ازمعیارهای مالی در ارزیابی طرح‌های سرمایه ای در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از معیارهای حصول اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده از تکنیک‌های مالی در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای می‌باشد.به همین منظورهدف اصلی این پژوهش شناسایی استفاده یاعدم استفاده ازتکنیکهای ارزیابی طرح‌ها می‌باشد. ابتدا استفاده از روشهای ارزیابی بررسی و سپس برخی موانع عدم استفاده از معیارهای ارزیابی شامل عدم شناخت و آگاهی، موانع ساختاری، موانع فنی و اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه درخصوص شرکتهای نفت و گاز پارس و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران استفاده شده است.
با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری شواهدی بدست می‌آید که در صنعت نفت ایران، معیارهای مالی درارزیابی طرح‌های سرمایه ای در حد پایین تر از  متوسط استفاده می‌شوند.پس از آزمون فرضیات مشخص گردید که عدم شناخت و آگاهی و موانع اقتصادی در خصوص استفاده سطح پایین از معیارهای مالی در جامعه مورد بررسی، مورد تایید‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها