بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها می باشد. دو رویکرد به جریان نقد آزاد وجود دارد. جریان نقد آزاد شرکت (FCFF) و جریان نقد آزاد سهامدار (FCFE). در این تحقیق با استفاده از ترکیب FCFF و FCFE سعی داریم میزان تاثیر اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت را روی قیمت سهام بررسی کنیم. جامعه آماری مطالعه حاضر کل شرکت های غیر مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در طول سال های 1383 تا 1387 در بورس اوراق بهادار حاضر بوده و سال مالی آن ها به 29 اسفند منتهی می شود. نتایج نشان می دهد در سطح کل شرکت ها بین جریان نقد آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد ارتباط معنی داری وجود ندارد و این نتیجه گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می کند، فقط در صنعت صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنی دار با ضریب همبستگی 38درصد وجود دارد. همچنین بین جریان نقد آزاد سهامدار و قیمت سهام  با سطح خطای 5درصد در سطح کل شرکت ها، رابطه معنی داری با ضریب همبستگی 44درصد وجود دارد و این نتیجه گیری فقط در صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع کانی غیر فلزی تایید می شود.

کلیدواژه‌ها