تبیین رشد اقتصادی ایران با رویکرد نهادی: نقش آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و فساد بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش نهادها در رشد اقتصادی، توسط اقتصاددانان بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است. اما برخی رویکردها معتقدند که عواملی مانند سرمایه انسانی و وفور منابع، نقش نهادها را کم رنگ می­کند. در پی جستجو برای یافتن شواهدی در جهت آزمون پیوند میان نهادها و رشد اقتصادی در ایران، به ارزیابی محیط نهادی در ایران از منظر شاخص­های  بانک جهانی و بنیاد هریتیج پرداخته­ایم. جهت مشاهده آثار محیط نهادی نامساعد در اقتصاد ایران از منظر اقتصادسنجی، با اتکای به مطالعه گلیسر و دیگران(2004)، چند مدل رگرسیونی مبتنی بر داده­های مقطعی برآورد گردیده است؛ نتایج رگرسیونهای برآورد شده، حاکی از آن است که نهادها در رشد اقتصادی ایران موضوعیت دارند. هنگامی که نقش عامل سرمایه­انسانی را در کنار نقش نهادها آزمون می­کنیم به این یافته مهم دست می­یابیم که سرمایه انسانی هم بر رشد اقتصادی ایران اثر معناداری دارند.
 

کلیدواژه‌ها