محافظه‌کاری حسابداری و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محافظه کاری حسابداری یکی از مفاهیم بنیادی در حسابداری است. محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نمایند. این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380  الی 1386 را در 48 شرکت دارای بحران مالی از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران خارج شده اند و 57 شرکت سودده، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکتها دارای رابطه معنی دار و مستقیم است. هم چنین  نتایج پژوهش بر وجود رابطه معکوس میان اندازه شرکت و شاخص سودآوری و رابطه مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکتها  تاکید دارد. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود، در شرکتهای دارای بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاری را ابزاری برای خروج از بحران مالی در شرکت ها در بلند مدت  می داند.
 
 

کلیدواژه‌ها