بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بهره با، بازده و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ بهره با بازده  و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق تهران پرداختیم. برای محاسبه بازده سهام موسسات مالی به بررسی رفتار قیمت سهام این موسسات طی سالهای1387-1370و برای اندازه گیری سودآوری موسسات مالی از طریق مراجعه به صورتهای مالی موسسات مشمول شرایط تحقیق نسبت بازده دارایی(ROA)و نسبت بازده سرمایه((ROE و نهایتا سودآوری این شرکت‌ها طی فاصله زمانی1387-1382 محاسبه گردید. برای بررسی نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی بر بازده موسسات مالی، روابط رگرسیونی بطور جداگانه با شاخص بازده نقدی کل مربوط به بخش مالی برآورد گردید. نتایج رگرسیونی نشان داد که نرخ بهره اسمی متغیر اثرگذاری بر روی بازده سهام موسسات مالی می باشد و بین تغییرات نرخ بهره اسمی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین  نتیجه بین تغییرات نرخ بهره واقعی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود ندارد. بطور کلی اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد در بورس اوراق بهادار تهران بین تغییرات نرخ بهره با سودآوری موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد

کلیدواژه‌ها