پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبات

چکیده

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز  برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد.  روش باکس- جنکینز شامل  چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA)  با 2 وقفه  خودرگرسیونی و  2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا مدل مناسبی است و توانایی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا را دارد.

کلیدواژه‌ها