کیفیت سود و هزینه سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

بر اساس مدل­های نظری و نتایج پژوهش­های صورت گرفته، پیش­بینی می­شود بین ابعاد کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود داشته باشد. در این تحقیق ارتباط بین هزینه حقوق صاحبان سهام و شش بعد کیفیت سود، مورد ارزیابی قرار می­گیرد. شش بعد کیفیت سود مبتنی بر اطلاعات حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرپذیری سود، اقلام تعهدی اختیاری ، عامل مشترک، قابلیت پیش­بینی سود و هموار بودن سود می باشند. آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که عموماً شرکت­های دارای حداقل ارزش مطلوب برای هر کیفیت سود (هر کیفیت به صورت جداگانه مد نظر قرار گرفت) در مقایسه با شرکت­های دارای حداکثر ارزش مطلوب، از هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری برخوردار می­باشند. در این میان تاثیر عامل مشترک بر هزینه سرمایه تایید نشد و اقلام تعهدی اختیاری رابطه­ای خلاف انتظار با هزینه سرمایه دارد. در میان چهار شاخص دیگر کیفیت سود، "کیفیت اقلام تعهدی" دارای بیشترین تاثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. علاوه بر آن، قدرت توضیح­دهندگی مدل در بردارنده شش شاخص کیفیت سود، بیش از قدرت توضیح­دهندگی مدل‌هایی است که تنها یکی از شاخص­های کیفیت سود را به عنوان متغیر مستقل استفاده کرده­اند. بنابراین می­توان گفت که کیفیت سود دارای یک رابطه منفی معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد. نتایج این پژوهش می­تواند اهمیت و جایگاه کیفیت سود از نگاه سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را یادآوری نماید.

کلیدواژه‌ها