اثر متغیر های نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سود آوری بانک ملت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه بنگاه های تجاری برای رسیدن به اهداف خود که عبارت از : حداکثر سازی سود و ثروت سهام داران و نیز افزایش ارزش سهام شرکت می باشد با توجه به مقوله جهانی شدن با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می باشند. از جمله این مشکلات، مسئله نقدینگی و تورم می باشد که این دو مورد بویژه در کشور ما با توجه به دولتی بودن سیستم کنترل بسیاری از بنگاه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است که می توانند اکثر صنایع و بنگاه ها را در صورت افزایش و کاهش تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین موارد فوق الذکر ایجاب می کنند که بنگاه های تجاری (بانک ملت) به گونه ای برنامه ریزی نمایند که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و بتوانند خود را با شرایط محیطی بیشتر هماهنگ نمایند.این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار رفته در این تحقیق با عنایت به اینکه در این بررسی تاثیر متغیر های مستقل برروی متغیر وابسته سنجیده شده است از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیون می باشد.در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را تشکیل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخش دیگری از اطلاعات که مربوط به گردآوری داده های مورد نظر جهت آزمون و تجزیه و تحلیل می باشد به روش میدانی و با مراجعه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره امور مالی بانک ملت بدست آمده  است. تحقیق حاضر در بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی 1384 الی 1388 انجام شده که داده های مورد بحث در آن به صورت ماهیانه از فروردین 1384 الی اسفند 1388 جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید.در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید،  فرضیه اول- بین نقدینگی با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه دوم- بین حفظ سرمایه با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه سوم- بین تولید ناخالص داخلی با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه چهارم-  بین تورم با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، فرض اول را مورد تایید قرار داد، در مورد فرضیه های دوم و سوم بنا به دلایل ذکر شده در متن مقاله هیچ گونه اظهار نظری نشده است، ولی نتایج حاصله فرضیه چهارم را با توجه به تحلیل انجام شده رد نمود. 

کلیدواژه‌ها