ارزیابی سودمندی نسبتهای بکارگرفته شده در سیستم دوپونت در پیش بینی سودآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

"در تئوری اقتصاد قضیه ای مهّم تر از این وجود ندارد که تحت شرایط رقابتی نرخ بازده" سرمایه گذاری در تمامی صنایع بسمت برابری میل می کند.[i]
اگرچه این تصور (نظر) را می توان در اندازه گیری قابلیت سودآوری مانند بازده مجموع دارایی (ROA) بکار برد اما دلایل خوبی وجود دارد که باور کنیم اجزاء تشکیل دهنده بازده مجموع دارایی ها که از طریق تجزیه و تحلیل دوپونت شناسایی شده اند به سطح گسترده (کلی) اقتصادی برنمی گردند. صنایع دارای ساختار عملیاتی ویژه‌ای می‌باشند که باعث می گردد که نسبتها بصورت دسته برای اعضای صنعت درآیند. وایت، سوندلر و فراید[ii] (1998) و همچنین نسیم و پن من[iii] (2001) نشان دادند که حاشیه سود و گردش مجموع دارایی ها دارای همبستگی قوی منفی هستند که دلالت بر این دارد که بیشتر صنایع به سطوح مشابه ای از ROA)) از طریق ترکیبات مختلف (PM) و (ATO) می رسند.
تجزیه و تحلیل دوپونت بازده سرمایه گذاری مانند ((ROA را به دو مجموعه حاصل ضربی حاشیه سود (PM) و گردش مجموع دارایی‌ها (ATO) تقسیم می‌کند، این تجزیه و تحلیل مفید می‌باشد زیرا اجزاء (ROA) هریک جنبه های مختلفی از عملیات شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند، طرفداران این نوع تجزیه و تحلیل ادعا می کنند که اجزاء (ROA) بینش بیشتری را در ارتباط با شرکت و عملیات آن ایجاد می‌کند و به پیش بینی کمک می‌کند.
در این پژوهش بررسی شده است آیا بخش صنعت حاشیه سود و گردش مجموع دارایی‌ها و بازده مجموع دارایی‌ها و مقادیر تعدیل شده آنها (Abnormal) می‌توانند مقادیر این متغیرها را برای آینده پیش بینی کنند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تجزیه آنها به اجزاء تعدیل شده و صنعت در پیش بینی مفید می باشد بعلاوه در این پژوهش مشخص گردید که حاشیه سود و نسبت گردش مجموع دارایی‌ها  دارای همبستگی منفی می باشند. از رگرسیون ترکیبی[iv] برای پیش بینی (ATO), (PM) , (ROA) و تعدیل شده آنها استفاده شده است، نتایج حاصله نشان می‌دهد که معادله رگرسیون برآورد شده معنی دار و مهّم می­باشد و اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری فراهم می کند.
  

کلیدواژه‌ها