افزایش سرمایه و تاثیر آن بر بازدهی غیر عادی بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

یکی از تصمیماتی که همواره ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد ، تصمیمات مربوط به تامین مالی، و به تبع آن افزایش سرمایه است. اعلام برگزاری مجمع فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه، به عنوان یک خبر مالی می تواند روی قیمت سهام و در نتیجه بر بازدهی آن تاثیر بگذارد. تحقیق حاضر در پی کشف تاثیر گذاری عوامل موثر مورد بررسی، بر بازده غیرعادی سهام به هنگام افزایش سرمایه می باشد.
در این تحقیق سعی شده است چهار عامل نسبت افزایش سرمایه بر ارزش بازار سهام شرکت، میزان نوسان بازده روزانه سهام، اندازه شرکت (ارزش بازار سهام منتشره شرکت) و بازده تجمعی بازار به هنگام افزایش سرمایه که به طور بالقوه می توانند منجر به بازده غیرعادی سهام منجر شوند را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد. به منظور بررسی تاثیرگذاری عامل افزایش سرمایه بر بازده غیر عادی از رویداد آزمایی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در طول سالهای 1383 تا 1388 حاکی از وجود بازده غیر عادی تجمعی منفی به هنگام افزایش سرمایه بوده است. و از میان متغیرهای مورد بررسی تنها متغیر عامل واریانس بازده روزانه سهم بر بازده غیر عادی تاثیرگذار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها