اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

این مقاله اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه را در دوره 1990-2008 برای برخی کشورهای منطقه منا با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می‌نماید. از شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص آزاد سازی مالی استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزاد سازی بازار مالی و نقدینگی بازار سرمایه است .اما این اثر در کشورهای مورد بررسی بسیار اندک می باشد. از  دلایل عمده آن می توان به بی ثباتی اقتصادی و محدودیت‌های ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس و انتشار اوراق بهادار به خارجیان در این کشورها اشاره نمود. به نظر می‌رسد قبل از آزاد سازی بهتر است ضمن ایجاد ثبات اقتصادی، زیر ساخت‌های مقرراتی و احتیاطی لازم برای انتشار اوراق بهادار به خارجیان را در کشور ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها