کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی سرمایه گذاری در سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در محیط پر از چالش دنیای امروز بنگاه های اقتصادی ب ه شدت در رقابت با یکدیگر
می باشند و نم یتوان تنها با استفاده از روش های تصمیم گیری سنتی در شرایط اطمینان،
ریسک و عدم اطمینان برای مواجهه با رقبای داخلی و خارجی ، تصمیمات صحیحی را
اتخاذ نمود، لذا شناخت فنون نوین در شرایط تعارض برای مقابله با رقبا بیش از پیش
احساس می گردد. استفاده از این قبیل فنون به ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری درسهام و
مدیریت ریسک کمک نموده و سرمایه گذار را در تصمیم گیری بهتر کمک می کند . با
توجه به اینکه سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه ب ه علت وجود متغیرهای
فراوان و نا شناخته با مخاطرات بسیار زیادی مواجه است و رقبای فراوانی نیز در آن
حضور دارند، شناخت روش هایی مانند تئوری بازی ها و بکارگیری آن برای موفقیت در
مواجهه با رقبای متعدد در بازارهای کنونی لازم و ضروری بنظر می آید . مقاله حاضر ،
ارزیابی اقتصادی گزینه ها در رقابت با سایر رقبا را در ابعاد سرمایه گذاری و اتخاذ
تصمیمات صحیح و بهنگام برای واکنش در برابر رقبا را با کمک روش تئوری بازی ها
بررسی می نماید. مقاله حاضر سعی بر آن دارد با استفاده از مدلهای تئوری بازی ها، منافع
همه طرفین رقابت در ارزیابی اقتصادی گزینه های سرمایه گذاری را تامین نموده و آنها را به تعادل در منافع حاصل برساند به نحویی که همه طرفین احساس رضایت و خشنودی
نمایند. نتایج مطالعه، شواهد لازم برای کاربرد تئوری بازیها را در ارزیابی راه کارهای
سرمایه گذاری از جمله سهام ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها