مقایسه استراتژ یهای خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از الزامات برای سرمایه گذاران در بازار سهام و اوراق بهادار داشتن اطلاعات
کافی در مورد روش مطلوب خرید و فروش سهام می باشد.مهمترین نکته در اینجا انتخاب
سهام مناسب (پرتفوی)برای خرید و فروش سهام و انتخاب بهترین روش برای اطمینان از
بیشترین بازده است. فقدان دانش مناسب در خصوص روشهای مطلوب در بازار سهام
مهمترین نگرانی در بین سرمایه گذاران در بازار سهام میباشد. در پژوهش حاضر به مقایسه
سه روش فیلتر، خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار برای پیش بینی قیمت در بازار
سهام برای دوره بلند مدت از سال 1380 الی1387 برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازده سهام محاسبه شده در
روش فیلتر در دوره بلند مدت بیشتر از روشهای خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار
و بازده روش خرید و نگهداری بیشتر از روش میانگین متحرک میباشد.

کلیدواژه‌ها