بررسی مقایسه ای بین شاخصهای سنتی نقدینگی و شاخصهای نوین نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران – صنعت خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای بین شاخص های سنتی و شاخصهای نوین
نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودر و) می
باشد تا بدین وسیله استفاده کنندگان از صورتهای مالی را در جهت اخذ تصمیمات بهینه
یاری نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودرو) در طی سالهای 1383 تا1387 می باشد و از روش نمونه گیری
حذفی استفاده شده است و اطلاعات لازم برای اجرای این پژوهش از صورتهای مالی و
یادداشتهای همراه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و
تحلیلی استفاده گردیده است.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت های سنتی و شاخص های نوین
نقدینگی همبستگی مثبت وجود دارد و کلیه معیارهای مطرح شده برای اندازه گیری
نقدینگی در چارچوب و محدوده مفروضات خاصی که دارند به جای خود مناسب هستند
و هر کدام از این شاخصها یک بعد از مساله نقدینگی را مد نظر داشته اند و برخی از ابعاد دیگر را نادیده گرفته اند.

کلیدواژه‌ها